รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3277 : 2021-02-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3277
วันที่แจ้งซ่อม   9 ก.พ. 2564 เวลา 10:09:10
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง : โทร 022885820
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง
หมายเหตุ   เครื่อง printer ปริ้นไม่ได้ค่ะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ก.พ. 2564 เวลา 14:39:29
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม