รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3257 : 2021-02-04
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3257
วันที่แจ้งซ่อม   4 ก.พ. 2564 เวลา 15:48:33
ผู้แจ้งซ่อม   นางเกษณี เครือหิรัญ : โทร 5723
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางเกษณี เครือหิรัญ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 ก.พ. 2564 เวลา 15:47:55
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม