รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3256 : 2021-02-04
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3256
วันที่แจ้งซ่อม   4 ก.พ. 2564 เวลา 14:53:41
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร : โทร 022885721
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายไพรินทร์ จันทราช
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 ก.พ. 2564 เวลา 15:47:32
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม