รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3255 : 2021-02-04
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3255
วันที่แจ้งซ่อม   4 ก.พ. 2564 เวลา 11:03:33
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม : โทร 022885572
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 พ.ย. 542 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม