รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3252 : 2021-02-03
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3252
วันที่แจ้งซ่อม   3 ก.พ. 2564 เวลา 10:56:51
ผู้แจ้งซ่อม   นางนงนุช เพ็งวงษ์ : โทร 022885785
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนงนุช เพ็งวงษ์
หมายเหตุ   เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    3 ก.พ. 2564 เวลา 13:22:48
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม