รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3249 : 2021-02-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3249
วันที่แจ้งซ่อม   2 ก.พ. 2564 เวลา 15:17:59
ผู้แจ้งซ่อม   นายภาณุพล สินศุข : โทร 022885784
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายภาณุพล สินศุข
หมายเหตุ   ขอให้เชื่อมเครื่องปริ้นเตอร์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    3 ก.พ. 2564 เวลา 12:08:08
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม