รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3248 : 2021-02-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3248
วันที่แจ้งซ่อม   2 ก.พ. 2564 เวลา 15:07:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ : โทร 022885529
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ
หมายเหตุ   เครื่องหน้าห้องท่านรองฯสนิท แย้มเกษร
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 ก.พ. 2564 เวลา 15:16:39
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม