รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3246 : 2021-02-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3246
วันที่แจ้งซ่อม   2 ก.พ. 2564 เวลา 14:05:33
ผู้แจ้งซ่อม   นายบรรพต เติมลาภ : โทร 022885513
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายบรรพต เติมลาภ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    3 ก.พ. 2564 เวลา 13:24:13
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม