รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3245 : 2021-02-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3245
วันที่แจ้งซ่อม   2 ก.พ. 2564 เวลา 13:57:36
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย : โทร 5726
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 ก.พ. 2564 เวลา 15:08:39
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม