รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3239 : 2021-02-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3239
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.พ. 2564 เวลา 13:36:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข : โทร 5736
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.พ. 2564 เวลา 14:29:06
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม