รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3237 : 2021-02-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3237
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.พ. 2564 เวลา 11:36:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอุษา หลักดี : โทร 022885938
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอุษา หลักดี
หมายเหตุ   จะเชื่อมต่อเครื่องปริ้นผ่านวง LAN
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.พ. 2564 เวลา 14:05:53
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม