รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3235 : 2021-02-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3235
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.พ. 2564 เวลา 09:58:35
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง : โทร 022885744
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.พ. 2564 เวลา 13:22:44
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม