รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3233 : 2021-01-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3233
วันที่แจ้งซ่อม   29 ม.ค. 2564 เวลา 13:20:26
ผู้แจ้งซ่อม   นายชูศักดิ์ มีชูเชาว์ : โทร 5635
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะ
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายชูศักดิ์ มีชูเชาว์
หมายเหตุ   เวลาปริ้นจะมีแนวรอยเปื้อนหมึก 1 แนว ตลอดแนวยาวกระดาษ a4 และตัวหนังสือขาด
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.พ. 2564 เวลา 09:38:17
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   พิมพ์เป็นรอยดำ แนะนำให้ส่งพ้สดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม