รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3231 : 2021-01-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3231
วันที่แจ้งซ่อม   29 ม.ค. 2564 เวลา 08:51:45
ผู้แจ้งซ่อม   นายประพล ฐานเจริญ : โทร 5760
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายประพล ฐานเจริญ
หมายเหตุ   เน็ตใช้ไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 ม.ค. 2564 เวลา 10:31:52
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   fig IP address
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม