รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3229 : 2021-01-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3229
วันที่แจ้งซ่อม   28 ม.ค. 2564 เวลา 08:58:21
ผู้แจ้งซ่อม   นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี : โทร 022885592
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    28 ม.ค. 2564 เวลา 14:40:29
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม