รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3227 : 2021-01-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3227
วันที่แจ้งซ่อม   27 ม.ค. 2564 เวลา 15:18:41
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ : โทร 022885875
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ
หมายเหตุ   สแกนแล้วเป็นเส้น
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    28 ม.ค. 2564 เวลา 11:02:05
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม