รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3226 : 2021-01-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3226
วันที่แจ้งซ่อม   27 ม.ค. 2564 เวลา 14:06:54
ผู้แจ้งซ่อม   นางณัฐชยา เม็นไธสง : โทร 022885892
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มโครงการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางณัฐชยา เม็นไธสง
หมายเหตุ   ซ่อมฮาร์ดดิส
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 ม.ค. 2564 เวลา 10:52:42
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   เปลี่ยน Harddisk และสำรองข้อมูล
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม