รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3225 : 2021-01-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3225
วันที่แจ้งซ่อม   27 ม.ค. 2564 เวลา 11:06:25
ผู้แจ้งซ่อม   นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล : โทร 0909654074
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (พร.)
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 ม.ค. 2564 เวลา 15:52:02
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม