รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3224 : 2021-01-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3224
วันที่แจ้งซ่อม   27 ม.ค. 2564 เวลา 10:18:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : โทร 022885746
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันภาษาไทย
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
หมายเหตุ   เน็ตเชื่อมไม่ได้ค่ะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 ม.ค. 2564 เวลา 15:51:47
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม