รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3222 : 2021-01-26
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3222
วันที่แจ้งซ่อม   26 ม.ค. 2564 เวลา 08:32:11
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ : โทร 022885730
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวประนอม เพ็งพันธ์
หมายเหตุ   Window ติด activate
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 ม.ค. 2564 เวลา 09:45:33
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม