รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3220 : 2021-01-26
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3220
วันที่แจ้งซ่อม   26 ม.ค. 2564 เวลา 08:23:16
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : โทร 022885730
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 ม.ค. 2564 เวลา 09:44:51
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม