รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3218 : 2021-01-25
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3218
วันที่แจ้งซ่อม   25 ม.ค. 2564 เวลา 11:47:50
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย : โทร 022885669
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย
หมายเหตุ   จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง กลุ่มบริหารทั่วไป กับ ห้องผอ.ตสน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 ม.ค. 2564 เวลา 08:32:08
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม