รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3213 : 2021-01-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3213
วันที่แจ้งซ่อม   21 ม.ค. 2564 เวลา 07:43:19
ผู้แจ้งซ่อม   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : โทร 5736
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 ม.ค. 2564 เวลา 12:02:33
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   แก้ไข Authentication ให้ถูกต้องตามระเบียบ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม