รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3211 : 2021-01-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3211
วันที่แจ้งซ่อม   20 ม.ค. 2564 เวลา 16:52:00
ผู้แจ้งซ่อม   สุนิดา เดชเสน : โทร 022885741
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   สุนิดา เดชเสน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.พ. 2564 เวลา 13:25:38
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม