รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3209 : 2021-01-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3209
วันที่แจ้งซ่อม   20 ม.ค. 2564 เวลา 07:49:15
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : โทร 5730
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย
หมายเหตุ   ms.office
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 ม.ค. 2564 เวลา 10:47:28
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ลง Office ใหม่
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม