รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3207 : 2021-01-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3207
วันที่แจ้งซ่อม   19 ม.ค. 2564 เวลา 13:04:50
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง : โทร 022885605
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง
หมายเหตุ   ลงโปรแกรม adobe
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ม.ค. 2564 เวลา 15:57:16
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   เปลี่ยนการใช้งานจาก google มาเป็น IE
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม