รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3205 : 2021-01-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3205
วันที่แจ้งซ่อม   19 ม.ค. 2564 เวลา 09:42:14
ผู้แจ้งซ่อม   นางนัยนา สุขวิบลูย์ : โทร 022885843
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนัยนา สุขวิบลูย์
หมายเหตุ   window update แล้วมีปัญหา เปิดเครื่องไม่ติด
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ม.ค. 2564 เวลา 13:05:39
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม