รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3203 : 2021-01-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3203
วันที่แจ้งซ่อม   19 ม.ค. 2564 เวลา 09:01:13
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : โทร 022885730
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ม.ค. 2564 เวลา 11:20:28
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Release Renew IP Address
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม