รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3201 : 2021-01-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3201
วันที่แจ้งซ่อม   18 ม.ค. 2564 เวลา 13:09:47
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววรรณวิภา เธอกิจ : โทร 022885721
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววรรณวิภา เธอกิจ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 ม.ค. 2564 เวลา 14:22:29
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Update windows until finish
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม