รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3196 : 2021-01-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3196
วันที่แจ้งซ่อม   14 ม.ค. 2564 เวลา 10:27:44
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ : โทร 022885601
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 กลุ่มสถาบันภาษาจีน
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอาริญา เภาโพธิ์
หมายเหตุ   ลงโปรแกรม PS และ Ai
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ม.ค. 2564 เวลา 13:33:02
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม