รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3187 : 2021-01-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3187
วันที่แจ้งซ่อม   13 ม.ค. 2564 เวลา 09:10:36
ผู้แจ้งซ่อม   นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ : โทร 02-288-5630
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ม.ค. 2564 เวลา 14:54:50
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม