รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3186 : 2021-01-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3186
วันที่แจ้งซ่อม   12 ม.ค. 2564 เวลา 13:34:39
ผู้แจ้งซ่อม   ธันวภร แก้วน้อย : โทร 0022885590
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 อาคาร เสมารักษ์ ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   ธันวภร แก้วน้อย
หมายเหตุ   ขออัพเดทวินโดใหม่ เพราะเครื่องทำงานช้า
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 ม.ค. 2564 เวลา 11:31:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม