รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3182 : 2021-01-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3182
วันที่แจ้งซ่อม   11 ม.ค. 2564 เวลา 08:28:51
ผู้แจ้งซ่อม    : โทร 0825858010
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   
หมายเหตุ   ห้องท่าน ทปษ.ธีร์ ภวังคนันท์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ม.ค. 2564 เวลา 07:52:21
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม