รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3181 : 2021-01-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เมาส์/คีย์บอร์ด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3181
วันที่แจ้งซ่อม   8 ม.ค. 2564 เวลา 09:47:26
ผู้แจ้งซ่อม   นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ : โทร 02-288-5630
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ
หมายเหตุ   คีย์บอร์ดใช้การไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 ม.ค. 2564 เวลา 11:05:15
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Mouse Keyboad ไม่เสียแต่ MS-office Expire Activate MS-office
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม