รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3178 : 2021-01-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3178
วันที่แจ้งซ่อม   5 ม.ค. 2564 เวลา 15:03:18
ผู้แจ้งซ่อม   นางจรูญศรี ชื่นมีศรี : โทร 0894829755
สำนัก/กลุ่ม   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจรูญศรี ชื่นมีศรี
หมายเหตุ   เครื่องช้า รบกวนช่วย format และลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใหม่คะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 ม.ค. 2564 เวลา 09:46:10
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม