รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3177 : 2021-01-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3177
วันที่แจ้งซ่อม   5 ม.ค. 2564 เวลา 13:12:47
ผู้แจ้งซ่อม   นายพงษ์ภัทร์ เหล็กงาม : โทร 5576
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพงษ์ภัทร์ เหล็กงาม
หมายเหตุ   ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษ ต้องการให้เปลีี่ยนเป็นภาษาไทยครับ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    6 ม.ค. 2564 เวลา 09:49:41
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม