รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3174 : 2020-12-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3174
วันที่แจ้งซ่อม   29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:37:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ : โทร 5558
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ
หมายเหตุ   --
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:26:51
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นกระดาษทั่วไป
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม