รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3172 : 2020-12-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3172
วันที่แจ้งซ่อม   28 ธ.ค. 2563 เวลา 13:25:26
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ : โทร 022885766
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 ธ.ค. 2563 เวลา 09:17:27
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม