รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3171 : 2020-12-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3171
วันที่แจ้งซ่อม   28 ธ.ค. 2563 เวลา 12:58:36
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกัญณัช วงค์คำ : โทร 0625191978
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวกัญณัช วงค์คำ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:26:23
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม