รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3149 : 2020-12-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3149
วันที่แจ้งซ่อม   18 ธ.ค. 2563 เวลา 10:55:45
ผู้แจ้งซ่อม   นางปุญยวีร์ ศิริกัลยรัตน์ : โทร 022885649
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางปุญยวีร์ ศิริกัลยรัตน์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:27:30
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม