รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3144 : 2020-12-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3144
วันที่แจ้งซ่อม   17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:07:59
ผู้แจ้งซ่อม   นาราทิพย์ ทองโสภา : โทร 022885813
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นาราทิพย์ ทองโสภา
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 ธ.ค. 2563 เวลา 14:11:57
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม