รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3025 : 2020-10-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3025
วันที่แจ้งซ่อม   14 ต.ค. 2563 เวลา 14:37:19
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ : โทร 022815245
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์
หมายเหตุ   windows หมดอายุ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ต.ค. 2563 เวลา 13:12:17
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม