รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2767 : 2020-07-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2767
วันที่แจ้งซ่อม   2 ก.ค. 2563 เวลา 09:10:23
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมัทนันท์ อันภักดี : โทร 022885654
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมัทนันท์ อันภักดี
หมายเหตุ   สแกนเนอร์หาไดรเวอร์ไม่เจอ รุ่น fujitsu fi-7160
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 ก.ค. 2563 เวลา 10:59:37
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม