รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2716 : 2020-06-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2716
วันที่แจ้งซ่อม   18 มิ.ย. 2563 เวลา 11:17:48
ผู้แจ้งซ่อม   นายปวริศ กิจกิ่ง : โทร 022814742
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายปวริศ กิจกิ่ง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มิ.ย. 2563 เวลา 14:50:05
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม