รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2715 : 2020-06-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2715
วันที่แจ้งซ่อม   16 มิ.ย. 2563 เวลา 16:12:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางวิไลวรรณ ศรีมาลา : โทร 022885816
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 มิ.ย. 2563 เวลา 09:07:29
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม