รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2659 : 2020-06-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2659
วันที่แจ้งซ่อม   1 มิ.ย. 2563 เวลา 15:07:07
ผู้แจ้งซ่อม   นายนริศว์ ปรารมถ์ : โทร 022815245
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายนริศว์ ปรารมถ์
หมายเหตุ   เข้าระบบ windows ไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 มิ.ย. 2563 เวลา 09:28:16
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว เมนบอร์ดกับพาวเวอร์ซับพลายไม่จ่ายไฟฟ้า แนะนำให้ส่งพัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม