รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2522 : 2020-03-26
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2522
วันที่แจ้งซ่อม   26 มี.ค. 2563 เวลา 09:06:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ : โทร 022885816
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
หมายเหตุ   ให้ set printer
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 มี.ค. 2563 เวลา 10:28:24
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม