รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2425 : 2020-02-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2425
วันที่แจ้งซ่อม   13 ก.พ. 2563 เวลา 00:14:40
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ : โทร 5746
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันภาษาไทย
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ก.พ. 2563 เวลา 09:24:10
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม