รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2337 : 2020-01-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2337
วันที่แจ้งซ่อม   7 ม.ค. 2563 เวลา 08:55:50
ผู้แจ้งซ่อม   นาราทิพย์ ทองโสภา : โทร 0866915553
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นาราทิพย์ ทองโสภา
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 ม.ค. 2563 เวลา 10:30:27
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม