รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1995 : 2019-09-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1995
วันที่แจ้งซ่อม   24 ก.ย. 2562 เวลา 09:33:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมัทนันท์ อันภักดี : โทร 026285094
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมัทนันท์ อันภักดี
หมายเหตุ   เปิดเข้าหน้าจอ desktop ไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 ก.ย. 2562 เวลา 15:26:06
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   reinstall window and backup data
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม